DiaSweets (diasweets.be) is een website van Thuiszorg Véronique Jacobs bvba. Uw privacy wordt serieus genomen bij DiaSweets. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Thuiszorg Véronique Jacobs bvba. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/11/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

We beschrijven welke gegevens we van u verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. We leggen u ook uit welke rechten u heeft met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens en hoe u die rechten kan uitoefenen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen. U kan een bericht sturen via de contactpagina, of u kan gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkel & webhosting

Onze webwinkel wordt ontwikkeld, onderhouden en gehost door WITS (wits.be). Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WITS heeft toegang tot uw gegevens om ons (of uzelf) technische ondersteuning te bieden. WITS zal en uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

WITS maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WITS kan ook metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Deze zijn geen persoonsgegevens.

WITS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. WITS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

WITS heeft geen toegang tot ons postvak. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verwerken van betalingen

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de diensten van betaalplatformen Mollie (mollie.com) en Paypal (paypal.com). Deze betaalplatformen verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Mollie en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Uw gegevens worden door deze betaalplatformen niet langer bewaard dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Om dit realiseren maken wij gebruik van de diensten van SendCloud (sendcloud.com). Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens met SendCloud. SendCloud werkt als bemiddelaar tussen DiaSweets en verschillende postbedrijven. SendCloud deelt op zijn beurt uw gegevens met de aangestelde verzender zoals BPost, PostNL, DPD of DHL.

SendCloud en de gebruikte verzenders verwerken uw gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Gegevens die we zo verzamelen zijn uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in deze privacyverklaring vermeld of, om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Thuiszorg Véronique Jacobs bvba op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Alle andere gegevens zullen we verwijderen of anonimiseren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de Europese wetgeving (AVG) heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen verzenden wij afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kan uw persoonsgegens downloaden (als .pdf of .csv bestand) via uw klantenaccount, afdeling persoonsgegevens.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te (laten) passen. U kan al uw belangrijke gegevens zelf aanpassen via uw klantenaccount, in de afdelingen "informatie" en "adressen". Andere gegevens zoals uw ip-adres, browser of besturingssysteem worden automatisch opgehaald bij iedere nieuwe actie in onze website, deze gegevens kunnen niet manueel worden aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. U kan een machinevriendelijke bestand met uw persoonsgegevens downloaden via uw klantenaccount, welke u met een andere partij kan delen.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Thuiszorg Véronique Jacobs bvba. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op a.u.b.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Thuiszorg Véronique Jacobs bvba
Triesstraat 112
9060 Assenede
België

Contactpersoon voor privacyzaken:

Véronique Jacobs
T: +32495 306 152
M: vero@diasweets.be